آموزش شبکه، نحوه راه اندازی و نگهداری شبکه

  • آموزش شبکه در محل به کارشناسان و متخصصان
  • آموزش کاربردی نحوه استفاده از سیستم های موجود
  • آموزش نحوه انجام تنظیمات به کارشناسان IT
  • آموزش نگهداری و پشتیبانی از شبکه داخلی
  • تدریس برون سازمانی جهت بهینه سازی و بهره برداری از سرویس های شبکه